Algemene voorwaarden voor verkopers

Algemene voorwaarden voor kopers

Contracten voor de aankoop van producten aangeboden onder de titel PHOTOCIRCLE en via onze online winkel, www.photocircle.net, zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende algemene voorwaarden.

Alle correspondentie hierover moet worden gericht aan de contractpartner PHOTOCIRCLE:

circle concepts GmbH

Directeur / CEO: Thomas Heinrich

Bedrijfslocatie: Monumentenstraße 1, 10829 Berlijn

Mail: change@photocircle.net

Telefoon: + 49 (0)30 / 788 971 95

§ 1 Instructies voor het gebruik van onze webshop

(1) Als klant wordt u via het websiteprogramma door de winkel geleid en desgewenst een vervolgbestelling. U kunt ook productinstructies en richtlijnen opvragen, evenals individuele prijzen voor de producten die wij aanbieden. Prijzen worden berekend door het systeem op de website op basis van ingevoerde informatie. Producten die via onze winkel verkrijgbaar zijn, zijn in deze mate niet beschikbaar als eindproduct. We streven ernaar om een ​​zo nauwkeurig mogelijke weergave van producten te geven door middel van de gepresenteerde voorbeeldfoto's. Het wordt als geaccepteerd beschouwd dat er kleine optische afwijkingen zullen zijn tussen voorbeeldafbeeldingen en eindproducten.

(2) Bovendien kunt u als klant uw eigen bestanden uploaden als voorbeeldfoto's en deze naar uw eigen wensen verwerken met behulp van de tools die in onze winkel worden aangeboden (knop 'Afbeeldingen afdrukken').

§ 2 Sluiting van het Contract

(1) Er is geen fundamentele verplichting om producten te vervaardigen die hier worden weergegeven en geconfigureerd volgens de specificaties van de klant. Dit geldt voor de selectie van producten uit een van onze galerijen, maar ook voor bestanden die door klanten zelf zijn geüpload. De webshop is in zoverre geen bindend aanbod van onze kant, maar slechts een abstracte uitnodiging tot het indienen van klantspecifieke aanbiedingen.

(2) Om een ​​bestelling te plaatsen, plaatst u het product in het winkelmandje, tagt u de juiste instructies voor het ophalen, accepteert u deze algemene voorwaarden en drukt u vervolgens op de bestelknop. Dit proces vertegenwoordigt een aanbod om een ​​contract voor producten te sluiten op basis van een bestelling, de fabricage en levering ervan. Wij zullen dan onmiddellijk de ontvangst van de bestelling bevestigen door middel van een automatische bevestigingsmail, die alle informatie en feiten bevat die relevant zijn voor de bestelling, evenals ophaalinstructies en de Algemene Voorwaarden.

(3) We sturen vervolgens binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling een tweede e-mail om de acceptatie van het verzoek tot fabricage en levering van de door u gekozen producten te bevestigen, samen met de verwachte leveringsdatum ("orderbevestiging"). De orderbevestiging bevat nog een kopie van de betaling- en leveringsvoorwaarden. Indien gewenst kunnen wij in individuele gevallen en binnen dezelfde termijn uitleg geven in het geval dat fabricage en levering van een artikel niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is. U bent als klant niet verplicht om deelleveringen te aanvaarden. Er komt geen overeenkomst tot stand als gevolg van het ontbreken van een door u te verstrekken overeenkomst met betrekking tot deelleveringen.

(4) Tijdens het bestelproces worden door u ingevoerde persoonlijke gegevens geaccepteerd en opgeslagen in ons systeem. Deze gegevens kunnen op elk moment tijdens het bestelproces worden gecorrigeerd. Het proces kan ook zonder gevolgen worden beëindigd. In dat geval worden alle door u ingediende datasets verwijderd. Hetzelfde geldt voor individuele producten die u op basis van uw eigen bestanden wilt produceren. Als u het proces annuleert, worden de door u ingevoerde datasets verwijderd, evenals de bestanden die u heeft geüpload. Voor meer informatie over de gegevens die van u zijn verzameld, zie de: Voorschriften voor gegevensbescherming.

§ 3 Herroepingsrecht

Het volgende wettelijke herroepingsrecht geldt uitsluitend voor klanten die consument zijn volgens § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB):

Recht op annulering

De overeenkomst kan schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) en zonder opgave van redenen worden opgezegd binnen 14 dagen of – indien het artikel voor het einde van deze termijn is afgeleverd – door terugzending van het artikel . Deze termijn begint na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, maar niet vóór de ontvangst van goederen door de ontvanger, noch vóór de nakoming van onze verplichtingen met betrekking tot informatie op grond van de gecombineerde voorwaarden van art. 246 § 2 en § 1 leden 1 en 2 van de Inleidingswet bij het Duitse Burgerlijk Wetboek (EGBGB), evenals onze verplichtingen op grond van de gecombineerde bepalingen van § 312e lid 1, clausule 1 van het BGB en art. 246 § 3 van de EGBGB. Om de termijn in acht te nemen, volstaat het om de herroeping onmiddellijk te melden of de goederen terug te sturen.

Alle correspondentie hierover dient te worden gericht aan:

circle concepts GmbH

Gedelegeerd bestuurder / Chief Executive Officer: Thomas Heinrich

Bedrijfsadres Großbeeren Straße 78, 10963 Berlijn

Mail: change@photocircle.net

Telefoon: + 49 + 49 (0) 30 / 959 991 33

Gevolgen van annulering

In geval van effectieve opzegging moeten de wederzijds ontvangen diensten, evenals de voordelen (bijvoorbeeld rente) die daaruit voortvloeien, worden geretourneerd. In het geval dat u ontvangen diensten en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in beschadigde staat kunt retourneren, bent u ons een vergoeding verschuldigd. In het geval van beschadigde koopwaar en behaalde winsten, moet u alleen schadevergoeding betalen voor zover schade aan koopwaar en verkregen voordelen kunnen worden toegeschreven aan het gebruik van de koopwaar dat de geteste grenzen van de eigenschappen en de werking van de koopwaar overschrijdt. Onder “geteste grenzen van de eigenschappen en werkingswijze” wordt verstaan ​​het testen van relevante koopwaar, zoals mogelijk en gebruikelijk is in de detailhandel. Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U draagt ​​de kosten van het terugzenden van goederen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen, als de prijs van het terug te zenden artikel niet hoger is dan 40 EUR of, wanneer de prijs van de goederen hoger is, geen terugzending of contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling is voldaan vanaf het moment van opzegging. De verzending van goederen is overigens gratis. Merchandise die niet als pakket verzonden kan worden, wordt bij u afgehaald. Verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van betaling dienen binnen een termijn van 30 dagen te worden voldaan. Deze termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of handelswaar en voor ons met de ontvangst ervan.

Vrijstellingen van het herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht in het geval van overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die zijn geproduceerd in overeenstemming met specificaties van de klant of op unieke wijze zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

Einde annuleringsvoorwaarden

§ 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De prijzen van afzonderlijke artikelen zijn afgeleid van de betreffende artikelbeschrijving. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de geldige wettelijke btw (momenteel 19 procent) plus de kosten van verzending, verpakking en levering (verzendkosten). De leveringskosten zijn afhankelijk van het type levering, evenals de grootte en het gewicht van de bestelde goederen. Deze staan ​​apart vermeld in de besteldocumentatie. De klant draagt ​​alle leveringskosten die ontstaan ​​bij het sluiten van het contract.

(2) Tenzij anders overeengekomen, levert PHOTOCIRCLE koopwaar alleen tegen vooruitbetaling. Als u ervoor kiest, kunt u gebruik maken van PAYPAL of betaling met creditcard. In het geval dat de klant vooruitbetaling via bankoverschrijving doet, moeten de bedragen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging worden betaald.

(3) In het geval dat een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan PHOTOCIRCLE de betaling van vertragingsrente en schadevergoeding eisen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Verdere rechten van PHOTOCIRCLE blijven onaangetast.

§ 5 Leveringsvoorwaarden

(1) Levering vindt plaats door verzending van goederen naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Merchandise wordt verzonden via gespecialiseerde pakketbezorgdiensten zoals DHL, UPS en DPD.

(2) Levering vindt plaats binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling, echter niet vóór volledige betaling van de koopprijs op de zakelijke rekening van PHOTOCIRCLE. U ontvangt een speciale melding per e-mail met informatie over de leveringsdatum. De leveringsstatus kan op elk moment worden opgevraagd.

(3) Voor zover PHOTOCIRCLE in gebreke is met de levering of levering onmogelijk wordt om redenen die voor PHOTOCIRCLE verantwoordelijk zijn en die niet zijn ontstaan ​​door opzet of grove schuld, is er geen aansprakelijkheid voor schade. Dit geldt niet voor schade die leidt tot schade aan leven, lichaam of gezondheid. Verdere aanspraken van de klant blijven onaangetast.

(4) In het geval dat vertragingen in de levering optreden om redenen die niet onder de verantwoordelijkheid van PHOTOCIRCLE vallen (bijv overmacht, door derden veroorzaakt), wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlengd. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien de oorzaken van de vertraging langer duren dan vier weken na ontvangst van het volledige bedrag van de koopprijs, is elke partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Bestelde goederen blijven eigendom van PHOTOCIRCLE, de heer Thomas Heinrich, totdat de volledige betaling is gedaan.

(2) Wederverkoop, verhuur, verpanding, overdracht als zekerheid, verwerking, ander gebruik of wijziging is niet toegestaan ​​vóór de eigendomsoverdracht zonder de uitdrukkelijke toestemming van PHOTOCIRCLE.

§ 7 Geen auteursrechtelijk beschermde gebruiksrechten verleend door PHOTOCIRCLE

(1) PHOTOCIRCLE en zijn CEO, Thomas Heinrich, zijn gemachtigd om afbeeldingen die volgens de specificaties van de klant op de website zijn besteld, openbaar toegankelijk te maken, evenals deze afbeeldingen te verspreiden, te reproduceren en te verwerken. Gebruiksrechten nodig voor het gebruik van foto's op fotocirkel.net, evenals de verkoop van afbeeldingen zijn op te vragen bij de auteursrechthouders en andere licentiehouders.

(2) Een contract voor de vervaardiging en levering van producten uit onze webshop verleent geen contractuele gebruiksrechten voor afbeeldingen. PHOTOCIRCLE en de fotograaf verlenen de koper dan ook geen enkel recht om hun werk buiten de door de wet toegestane omvang te gebruiken. In het geval van schending van de gebruiksrechten van de fotograaf, riskeren de klanten het doen gelden van vorderingen tot stopzetting en schadevergoeding.

§ 8 garantie

(1) De vorderingen van de klant jegens PHOTOCIRCLE in geval van tekortkomingen worden beheerst door wettelijke bepalingen binnen wettelijke termijnen, voor zover hiervan geen afwijkingen zijn opgenomen in de bepalingen die hieronder in § 8 en § 9 zijn vermeld. De wettelijke garantieperiode is momenteel twee jaar vanaf het moment van ontvangst van de goederen.

(2) Schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of door de klant genomen maatregelen die in strijd zijn met het contract, vormt geen grond voor claims tegen PHOTOCIRCLE.

(3) Indien de klant ondernemer is en de dienst voor zijn bedrijfsvoering bestelt, vervallen zijn aanspraken in geval van gebreken na verloop van een jaar na de risico-overdracht. Dit geldt niet voor vorderingen tot schadevergoeding die zijn ontstaan ​​door opzet of grove schuld van PHOTOCIRCLE, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op schade aan leven, lichaam of gezondheid.

(4) Bij zichtbare gebreken en transportgerelateerde schade wordt de klant verzocht deze onverwijld aan PHOTOCIRCLE te melden. Indien de klant een consument is, laat het nalaten van het bovenstaande eventuele aanspraken op schadevergoeding van zijn kant onverlet. Voor bedrijven is § 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) van toepassing.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) PHOTOCIRCLE is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de klant in het geval dat deze wordt veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van PHOTOCIRCLE, zijn wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde, die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van een gegarandeerde voorwaarde van de dienst, een verwijtbare schending van belangrijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen), het gevolg is van toerekenbare schade aan gezondheid, lichaam of leven, of waar aansprakelijkheid aanwezig is in overeenstemming met het productaansprakelijkheidsrecht, in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

(2) Onder hoofdverplichtingen worden verplichtingen verstaan ​​waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt. De contractpartner kan verzekerd zijn van de regelmatige nakoming van deze verplichtingen; anderzijds bedreigt de schending van deze verplichtingen het doel van het contract.

(3) In geval van schending van een kardinale verplichting is de aansprakelijkheid – voor zover schade is veroorzaakt door lichte nalatigheid en geen invloed heeft op lichaam, leven of gezondheid – beperkt tot schade die in de loop van de levering van diensten op een manier die typisch en voorzienbaar is voor de diensten die het onderwerp van het contract vormen.

(4) Ongeacht de wettelijke basis, is er geen aansprakelijkheid met betrekking tot PHOTOCIRCLE en zijn gevolmachtigde en plaatsvervangende agent.

(5) In het geval dat schade wordt veroorzaakt door het verlies van gegevens, is PHOTOCIRCLE hiervoor niet aansprakelijk voor zover schade zou zijn voorkomen door een regelmatige, volledige beveiliging van alle relevante gegevens die passen bij de waarde van die gegevens.

§ 10 Compensatie, retentie

De klant heeft alleen recht op schadevergoeding wanneer de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld of door PHOTOCIRCLE zijn erkend of onbetwist zijn. Afgezien hiervan heeft de klant het recht om zijn retentierecht alleen uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 11 Bijzondere voorschriften voor het gebruik van de optie "Afbeeldingen afdrukken"

(1) Voor zover u als klant uw eigen bestanden uploadt en de optie 'Afbeeldingen afdrukken' gebruikt om de vervaardiging van producten volgens specifieke criteria te bestellen, verleent u ons, voor zover u of een derde partij auteursrechten of voordeelrechten bezit op het materiaal, de overeenkomstige gebruiksrechten voor zover nodig voor de uitvoering van het contract. Hetzelfde geldt ten aanzien van derden, en in het bijzonder onze plaatsvervangende agenten, die bij het productieproces betrokken zijn.

(2) De klant verklaart in het bezit te zijn van alle rechten die noodzakelijkerwijs aan PHOTOCIRCLE moeten worden overgedragen om de optie 'Afbeeldingen afdrukken' uit te oefenen. De klant vrijwaart PHOTOCIRCLE van aanspraken van derden die voortvloeien uit schendingen van hun rechten, in het bijzonder auteursrechten, voordelen en persoonlijke rechten, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de schending in overeenstemming met § 7 lid 2 clausule 1.

(3) PHOTOCIRCLE distantieert zich van geweld, pornografie en racistische en religieuze uitlatingen. We behouden al onze rechten voor in het geval dat dergelijke afbeeldingen worden geüpload en het onderwerp van bestellingen vormen. Alle aanbiedingen van klanten voor de productie van goederen die zijn besteld volgens de specificaties van de klant en die afbeeldingen bevatten met betrekking tot de bovengenoemde redenen voor uitsluiting, worden door PHOTOCIRCLE afgewezen.

§ 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen.

(2) Voor zover de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder goed is, is Berlijn de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien.

(3) De exclusieve plaats van jurisdictie is Berlijn in het geval dat een klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, een klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland verplaatst na het sluiten van het contract, of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats is niet bekend op het tijdstip waarop een vordering wordt ingesteld.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of het contract met de klant ongeldig is of wordt, blijven de algemene voorwaarden van kracht. Partijen komen overeen de nietige of nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een contractuele maas in de wet.

(2) Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

Algemene voorwaarden voor verkopers

circle concepts GmbH (hierna "PHOTOCIRCLE") beheert het internet online product fotocirkel.net. Professionele fotografen en geïnteresseerde consumenten (hierna "Gebruikers") kunnen foto's en videowerken, fotografische werken en andere kunstwerken (hierna "Werk") presenteren, evalueren en verkopen. Naast de zakelijke exploitatie van het gepresenteerde werk, ondersteunt PHOTOCIRCLE sociale projecten in de regio waar de foto is gemaakt. Bovendien wil PHOTOCIRCLE bijdragen aan het creëren van een nieuw bewustzijn in het gebruik van fotografische onderwerpen.

De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en PHOTOCIRCLE wordt beheerst door de volgende voorwaarden. PHOTOCIRCLE wordt vertegenwoordigd door de eigenaar en algemeen directeur, Thomas Heinrich. Hij is Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Dienstverlener volgens TMG. Hij is te bereiken op:

circle concepts GmbH

Directeur / CEO: Thomas Heinrich

Bedrijfslocatie: Monumentenstraße 1, 10829 Berlijn

Mail: change@photocircle.net

Telefoon: + 49 (0)30 / 788 971 95

§ 1 onderwerp

(1) De site fotocirkel.net stelt gebruikers in staat om voorvertoningen van hun werk op internet te plaatsen voor een gevarieerd wereldwijd publiek met het oog op verspreiding en publieke toegankelijkheid. Gebruikers uploaden hun werk zelfstandig. Bij het zien van dergelijk werk kunnen PHOTOCIRCLE-klanten besluiten een kopie aan te schaffen op een bepaald frame, formaat en uiteindelijke prijs. Koopovereenkomsten worden gesloten tussen de klant en PHOTOCIRCLE. Gebruikers krijgen een passende vergoeding voor de verkoop van hun Werken op een kant-en-klare beelddrager. Dit wordt bepaald aan de hand van door de gebruiker gedefinieerde parameters. Een deel van de door de klant betaalde koopprijs wordt aangewend voor sociale doeleinden.

(2) Werken moeten worden geüpload in JPEG / Tif-indeling. PHOTOCIRCLE zal ze routinematig controleren op technische en inhoudelijke kwaliteit. PHOTOCIRCLE is niet verplicht bepaalde Werken online te houden. Indien duidelijke schendingen van de privacywetgeving worden vastgesteld, heeft PHOTOCIRCLE het recht om de inbreukmakende Werken van het platform te verwijderen.

§ 2 Participatie en verantwoordelijkheid

(1)De diensten en aanbiedingen die beschikbaar zijn op fotocirkel.net zal uitsluitend onderworpen zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Deelname aan fotocirkel.net vereist de voorafgaande sluiting van een deelnamecontract onder deze voorwaarden. De contractuele wederpartij van de Gebruiker is PHOTOCIRCLE, vertegenwoordigd door Thomas Heinrich.

(2) Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen deelnemen. Door het webformulier in te vullen en in te dienen, geven gebruikers aan bereid te zijn het deelnamecontract aan te gaan. Alleen met de publicatie van het geüploade Werk door de Gebruiker op fotocirkel.net en de activering van de bijbehorende inhoud zal PHOTOCIRCLE zijn aanvaarding en daarmee de sluiting van het deelnamecontract verklaren.

(3) Deelnemerregistratie is naar goeddunken van PHOTOCIRCLE en kan om welke reden dan ook worden geweigerd. Bovendien heeft PHOTOCIRCLE het recht om om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de publicatie van individuele Werken of bijdragen voor kwaliteitscontroledoeleinden te weigeren of deze op een later tijdstip stop te zetten (vooral in het geval van wijzigingen in de algemene strategie en het concept). Er zijn geen claims met betrekking tot de publicatie of voortgezette publicatie van verzonden werken toegestaan.

(4) Bovendien heeft PHOTOCIRCLE het recht om de deelnameovereenkomst met een gebruiker te beëindigen indien de eerste vermoedt dat de verplichtingen zoals uiteengezet in § 2 sectie 1 en § 4 sectie 1 of andere wettelijke vereisten zijn geschonden, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, door zijn account te verwijderen en de Werken of andere gebruikersitems volledig te verwijderen van fotocirkel.net.

(5) De Gebruiker kan zijn deelname aan: fotocirkel.net op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door zijn account om welke reden dan ook te sluiten.

De beëindiging van het deelnamecontract op grond van (4) of (5) hierboven doet geen afbreuk aan eventuele lopende bestellingen voor Werken van PHOTOCIRCLE-klanten.

§ 3 Toekenning van rechten

(1) Door Werken te uploaden naar fotocirkel.net, de gebruiker verleent PHOTOCIRCLE, voor een onbeperkte periode (onder voorbehoud van het recht van de gebruiker om op elk moment de toekenning van het gebruik in overeenstemming met § 3 sectie 2), onbeperkt in inhoud en ruimte, ook wereldwijd, de niet-exclusieve en derde partij - overdraagbaar recht om het Werk te gebruiken voor publicatie en gebruik ervan onder de overeenkomst. De overdracht van rechten omvat de volgende rechten:

 1. het recht om het Werk op internet beschikbaar te stellen, in het bijzonder het recht om het Werk of delen daarvan als preview op internet te publiceren op fotocirkel.net; het recht om op andere internetsites te publiceren om het werk te adverteren en voor zelfpromotiedoeleinden van PHOTOCIRCLE, met name in de vorm van online banneradvertenties; het recht om op internet te publiceren om te zorgen voor redactionele berichtgeving van het Werk of van PHOTOCIRCLE door derden of door PHOTOCIRCLE zelf, en om fotovoorbeelden in te dienen als onderdeel van e-mails of nieuwsbrieven van PHOTOCIRCLE,
 2. het distributierecht, in het bijzonder van het Werk en een kopie daarvan, in het bijzonder het openbaar te koop aanbieden en uittreksels van het Werk in omloop brengen; het recht om foto's van het Werk te publiceren in andere media, zoals kranten, tijdschriften en tijdschriften, om reclame te maken voor het Werk en voor zelfpromotiedoeleinden van PHOTOCIRCLE; het recht om te publiceren om te zorgen voor redactionele berichtgeving van het Werk of van PHOTOCIRCLE door derden of door PHOTOCIRCLE zelf,
 3. reproductierechten, in het bijzonder om het Werk in digitale vorm op te slaan, op schijf over te brengen, voorvertoningen van afbeeldingen te maken en op te slaan in databases,
 4. het recht om het Werk te bewerken om het beschikbaar te stellen op internet, in het bijzonder om kleurcodes te verkleinen, vergroten, aanpassen van kleurcodes, contrast en scherpte te wijzigen, of anderszins aan te passen aan de technische vereisten die nodig zijn voor adequate publicatie op internet, en in het bijzonder met respect voor de lay-outs van fotocirkel.net,
 5. het recht om het Werk voor klantspecifieke doeleinden te bewerken, in het bijzonder om het Werk in verschillende maten en in verschillende productvormen te vervaardigen, in het bijzonder het Werk te drukken als poster of op canvas of fotopapier, om het te produceren op een aluminium composiet paneel, gebruik makend van acrylglas of lijstwerk, en dit openbaar te koop aan te bieden en in deze vorm in omloop te brengen,
 6. het recht om in alle media, voor reclame voor het werk en voor zelfpromotiedoeleinden van PHOTOCIRCLE, elke werktitel en de werkartiest te gebruiken, evenals de werkillustraties die door de artiesten aan PHOTOCIRCLE zijn verstrekt.

(2) De hierboven beschreven gebruiksrechten kunnen door de Gebruiker op elk moment worden ingetrokken door zijn Werken, individueel of algemeen, tijdig te verwijderen van fotocirkel.net of door zijn account te sluiten als het deelnamecontract afloopt.

(3) Het einde van de publicatie volgens (2) doet geen afbreuk aan lopende bestellingen voor Werken van PHOTOCIRCLE-klanten.

(4) Op grond van dit contract verbindt de gebruiker zich ertoe geen gebruiksrechten op toekomstig werk te verlenen of rechten op toekomstig werk te verlenen. De gebruiker heeft het recht om te beslissen of hij nieuw werk wil produceren na het sluiten van het contract en of hij zijn nieuw gecreëerde werk wil uploaden naar: fotocirkel.net.

§ 4 Rechtengarantie

(1) De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid van de door hem ter beschikking gestelde Werken en voor zijn mededelingen over: fotocirkel.net. Hij verklaart recht te hebben op alle rechten van publicatie en anderszins gebruik van de Werken die zijn ingediend bij fotocirkel.net en dat hij van deze rechten geen gebruik heeft gemaakt op zodanige wijze dat het plaatsen opfotocirkel.net. In het bijzonder stelt hij dat, door de publicatie en het gebruik van zijn Werken op fotocirkel.net geen rechten van derden heeft geschonden en de toestemming van eventuele derden bevestigt. A priori zijn alle Werken met aanstootgevende, discriminerende of persoonlijk schadelijke inhoud uitgesloten van plaatsing op fotocirkel.net.

(2) PHOTOCIRCLE biedt alleen een fotoplatform en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de door de gebruiker geplaatste werken. Indien aanspraken van derden tegen PHOTOCIRCLE worden ingediend, zal de gebruiker PHOTOCIRCLE vrijwaren van alle vorderingen die door derden tegen PHOTOCIRCLE kunnen worden ingesteld wegens vermeende schending van artikel 1, op voorwaarde dat de gebruiker verantwoordelijk is voor een dergelijke schending. Een dergelijke vrijstelling strekt zich ook uit tot eventuele kosten van juridische verdediging.

§ 5 Rechten, plichten en aansprakelijkheid van PHOTOCIRCLE

(1) PHOTOCIRCLE verbindt zich ertoe:

 1. de verkoop bevorderen van Werken die de onder § 2 verleende rechten uitoefenen; het Werk met de beste beschikbare technische middelen te presenteren en te beschermen tegen onbevoegde toegang,
 2. informatie verstrekken over de verkoop, en
 3. de afgesproken vergoeding betalen.

(2) PHOTOCIRCLE verbindt zich er niet toe om:

 1. voldoen aan alle speciale formaliteiten om de auteursrechtelijke bescherming van het werk te waarborgen en
 2. uitsluitend namens de Gebruiker handelen.

(3) De gebruiker is zich ervan bewust dat de diensten van PHOTOCIRCLE uitsluitend online worden geleverd. Hoewel PHOTOCIRCLE zich inspant om een ​​zo breed mogelijke beschikbaarheid te garanderen, kan het vanwege de eigenaardigheden en onzekerheden van internet (inclusief onderhoud, systeemstoringen, sabotage door derden, enz.) geen permanente, probleemloze beschikbaarheid garanderen. PHOTOCIRCLE is gerechtigd tot het plaatsen van: fotocirkel.net te allen tijde. PHOTOCIRCLE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit een tijdelijke of permanente, geheel of gedeeltelijke, onbeschikbaarheid van fotocirkel.net.

Elke mogelijke aansprakelijkheid van PHOTOCIRCLE en zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of agenten voor enige andere schade is beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

Voor schade veroorzaakt door wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of agenten van PHOTOCIRCLE met opzet of grove nalatigheid, is PHOTOCIRCLE alleen aansprakelijk als de nakoming van de geschonden verplichting van bijzonder belang (kardinale verplichting) is voor de contractuitvoering.

De aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast door de bovenstaande bepaling.

§ 6 Verkoopkosten

(1) De gebruiker zal deelnemen aan alle onopgeloste zaken die worden uitgevoerd op: fotocirkel.net en met betrekking tot reproducties van zijn ingediende Werken in overeenstemming met de aankoopprijspremie die hij persoonlijk heeft bepaald. Prijsgegevens worden verstrekt bij het uploaden naar: fotocirkel.net.

(2) PHOTOCIRCLE heeft recht op actiekortingen met een totale looptijd van maximaal 6 maanden gedurende het jaar. Gedurende deze periode wordt de vergoeding voor aankopen van klanten dienovereenkomstig verlaagd. Gebruikers nemen deel aan de toegekende kortingen tot het percentage dat hun vergoeding wordt verminderd en waarbij de producten een betere prijs worden aangeboden aan klanten. In ieder geval is de vergoedingsvermindering beperkt tot 30%. Dienovereenkomstig, indien PHOTOCIRCLE kortingen aanbiedt die hoger zijn dan dit bedrag, zal PHOTOCIRCLE de bijbehorende economische kosten dragen.

(3) Indien de beloofde vergoeding duidelijk niet in verhouding staat tot het verkregen voordeel, is een redelijke vergoeding verschuldigd. Dit wordt per geval bepaald overeenkomstig § 32 I van de Auteurswet.

(4) PHOTOCIRCLE berekent op kwartaalbasis en binnen vier weken het werkelijke inkomen van het voorgaande kalendersemester en zorgt voor een passende betaling. Bedragen van minder dan 30 euro kunnen worden overgedragen naar de volgende verrekening.

(5) Naast de vergoedingen worden gebruikers in publiciteit gepositioneerd als maatschappelijk verantwoordelijke actoren.

§ 7 Slotbepalingen

(1) De voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer de contractanten worden vervangen door derden. Deze gelden zowel voor hen als voor eventuele opvolgers daarvan. Hetzelfde geldt indien PHOTO CIRCLE, eigenaar Thomas Heinrich, een rechtspersoon opricht. Elke wijziging wordt aan de contractuele wederpartij gemeld. Deze geeft recht op onmiddellijke beëindiging van het deelnamecontract.

(2) Nevenovereenkomsten en contractwijzigingen moeten schriftelijk zijn. Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De niet-effectieve of ontbrekende bepaling wordt vervangen door de economisch en juridische meest nabije vervanging ervan.

Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen duidelijk en afzonderlijk zichtbaar zijn op: fotocirkel.net. Deze worden als erkend beschouwd en maken deel uit van het contract als de gebruiker niet binnen vier weken schriftelijk bezwaar maakt. De Gebruiker gaat akkoord met het indienen van de deelnameaanvraag, controleert regelmatig op nieuwe informatie en erkent eventuele nieuwe voorwaarden.

(3) In ieder geval zal voor elk argument consensus worden gezocht. De partijen zien af ​​van de uitgifte van waarschuwingsbrieven van advocaten over vermeende of daadwerkelijke schendingen van rechten, op voorwaarde dat deze geen urgente kwestie vormen. Partijen zullen met elkaar in contact treden en eventueel een mediationtraject initiëren.

(4) Exclusieve jurisdictie is Berlijn, op voorwaarde dat de gebruiker een handelaar is. Op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en PHOTOCIRCLE is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-koopverdrag.

Algemene voorwaarden, zoals gewijzigd op 15/05/2012

Boom bedrag
259.754
Sinds 2020 hebben we al 259.754 bomen kunnen planten dankzij de verkochte foto's op Photocircle. Ze zullen de komende vijf jaar ongeveer 20.780.320 kg CO₂ opnemen.