Algemene voorwaarden voor verkopers

Algemene voorwaarden voor kopers

Contracten voor de aankoop van producten aangeboden onder de titel van PHOTOCIRCLE en via onze webshop, www.photocircle.net, zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende voorwaarden.

Alle correspondentie hieromtrent dient aan de contractpartner te worden gericht PHOTOCIRCLE:

circle concepts GmbH

Directeur / CEO: Thomas Heinrich

Bedrijfslocatie: Monumentenstraße 1, 10829 Berlijn

Mail: change@photocircle.net

Telefoon: + 49 (0)30 / 788 971 95

§ 1 Instructies voor het gebruik van onze webshop

(1) Als klant wordt u via het websiteprogramma door de winkel geleid en, indien gewenst, een vervolgbestelling. U kunt ook productinstructies en -richtlijnen opvragen, evenals individuele prijzen, voor de producten die wij aanbieden. Prijzen worden berekend door het systeem op de website op basis van ingevoerde informatie. Producten die via onze winkel verkrijgbaar zijn, zijn in zoverre niet als eindproduct verkrijgbaar. We streven ernaar om een ​​zo nauwkeurig mogelijke weergave van de producten te geven door middel van de gepresenteerde voorbeeldfoto's. Het wordt als geaccepteerd beschouwd dat er kleine optische afwijkingen zullen zijn tussen voorbeeldfoto's en eindproducten.

(2) Bovendien kunt u als klant uw eigen bestanden als voorbeeldfoto's uploaden en naar eigen wens bewerken met behulp van de beschikbare tools in onze shop (knop 'Afbeeldingen afdrukken').

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Er is geen fundamentele verplichting om hier weergegeven en geconfigureerde producten te vervaardigen volgens de specificaties van de klant. Dit geldt voor de selectie van producten uit een van onze galerijen, maar ook voor bestanden die door klanten zelf zijn geüpload. De webshop vormt in zoverre geen bindend aanbod van onze kant, maar slechts een abstracte uitnodiging tot het indienen van door de klant gedefinieerde aanbiedingen.

(2) Om een ​​bestelling te plaatsen, plaatst u het product in het winkelmandje, tagt u met de juiste instructies voor ophalen, accepteert u deze algemene voorwaarden en drukt u vervolgens op de bestelknop. Dit proces vertegenwoordigt een aanbod om een ​​contract voor producten te sluiten op basis van een bestelling, de productie en levering ervan. Wij bevestigen dan onmiddellijk de ontvangst van de bestelling via een automatische bevestigingsmail, die alle informatie en feiten bevat die relevant zijn voor de bestelling, evenals instructies voor het ophalen en de algemene voorwaarden.

(3) Vervolgens sturen we binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling een tweede e-mail om de aanvaarding van het verzoek tot productie en levering van de door u gekozen producten te bevestigen, samen met de verwachte leveringsdatum ("orderbevestiging"). De orderbevestiging bevat nog een exemplaar van de betaling- en leveringsvoorwaarden. Desgewenst kunnen wij in individuele gevallen en binnen hetzelfde tijdsbestek uitleg geven indien het niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is een artikel te vervaardigen en te leveren. U bent als klant niet verplicht om deelleveringen te accepteren. Geen enkele overeenkomst komt tot stand door het ontbreken van een door u te verstrekken overeenkomst met betrekking tot deelleveringen.

(4) Tijdens het bestelproces worden de door u ingevoerde persoonlijke gegevens in ons systeem geaccepteerd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen op elk moment tijdens het bestelproces worden gecorrigeerd. Het proces kan ook zonder gevolgen worden beëindigd. In dat geval worden alle door u ingediende datasets verwijderd. Hetzelfde geldt voor individuele producten die u op basis van uw eigen bestanden wilt produceren. Als u het proces annuleert, worden de door u ingevoerde datasets verwijderd, evenals bestanden die u hebt geüpload. Voor meer informatie over de van u verzamelde gegevens, zie de Voorschriften voor gegevensbescherming.

§ 3 Herroepingsrecht

Het volgende wettelijke herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op klanten die consument zijn in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB):

Recht op annulering

De overeenkomst kan schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) en zonder opgave van redenen worden herroepen binnen 14 dagen of – indien het artikel voor het einde van deze periode is geleverd – door retournering van het artikel . Deze termijn begint na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, maar niet voordat de goederen door de ontvanger in ontvangst zijn genomen, noch voordat aan onze informatieverplichtingen op grond van de gecombineerde voorwaarden van art. 246 § 2 en § 1 lid 1 en 2 van de Inleidende wet op het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB), evenals onze verplichtingen op grond van de gecombineerde bepalingen van § 312e lid 1, lid 1 van het BGB en art. 246 § 3 van de EGBGB. Om ervoor te zorgen dat de tijdslimiet wordt nageleefd, volstaat het om een ​​kennisgeving van herroeping te sturen of de goederen onmiddellijk terug te sturen.

Alle correspondentie hieromtrent dient te worden gericht aan:

circle concepts GmbH

Gedelegeerd bestuurder / Chief Executive Officer: Thomas Heinrich

Vestigingsadres Großbeeren Straße 78, 10963 Berlijn

Mail: change@photocircle.net

Telefoon: + 49 + 49 (0) 30 / 959 991 33

Gevolgen van annulering

In geval van effectieve opzegging moeten de wederzijds ontvangen diensten, evenals de voordelen (bijv. rente) die daaruit voortvloeien, worden terugbetaald. Als u ontvangen diensten en verstrekkingen (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of beschadigd kunt teruggeven, bent u verplicht ons een schadevergoeding te betalen. In het geval van beschadigde koopwaar en verkregen winsten, moet u alleen schadevergoeding betalen voor zover schade aan koopwaar en verkregen voordelen kunnen worden toegeschreven aan gebruik van de koopwaar dat de geteste grenzen van de eigenschappen en de werkingswijze van de koopwaar overschrijdt. Onder “geteste grenzen van eigenschappen en werking” wordt verstaan ​​het testen van relevante koopwaar, zoals in de detailhandel mogelijk en gebruikelijk is. Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, worden op ons risico geretourneerd. U moet de kosten voor het terugzenden van goederen dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelling, als de prijs van het terug te sturen artikel niet hoger is dan 40 EUR of, als de prijs van de goederen hoger is, er geen tegenprestatie of contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling is geleverd vanaf het moment van herroeping. Het verzenden van goederen is overigens gratis. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden op uw adres opgehaald. Verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van betaling dienen binnen een termijn van 30 dagen te worden nagekomen. Deze termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingsverklaring of koopwaar en voor ons met de ontvangst daarvan.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht in het geval van overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die zijn geproduceerd in overeenstemming met de specificaties van de klant of uniek zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

§ 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De prijzen van individuele artikelen zijn afgeleid van de relevante artikelbeschrijving. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de geldige wettelijke btw (momenteel 19 procent) plus de kosten van verzending, verpakking en bezorging (verzendkosten). De bezorgkosten zijn afhankelijk van het type levering, evenals de grootte en het gewicht van de bestelde goederen. Deze worden apart vermeld in de besteldocumentatie. De klant draagt ​​alle leveringskosten die ontstaan ​​bij het sluiten van het contract.

(2) Tenzij anders overeengekomen, PHOTOCIRCLE levert goederen alleen tegen vooruitbetaling. Als u kiest, kunt u gebruiken PAYPAL of betaling met creditcard. In het geval dat de klant een vooruitbetaling doet via overschrijving, dienen de bedragen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te worden betaald.

(3) In het geval dat een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, PHOTOCIRCLE zal betaling van vertragingsrente en schadevergoeding kunnen eisen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Verdere rechten van PHOTOCIRCLE blijft onaangetast.

§ 5 Leveringsvoorwaarden

(1) Levering vindt plaats door verzending van goederen naar het door de klant opgegeven afleveradres. Goederen worden verzonden via gespecialiseerde pakketbezorgdiensten zoals DHL, UPS en DPD.

(2) Levering vindt plaats binnen 14 dagen na bestelling, echter niet voordat het volledige aankoopbedrag op de zakelijke rekening van PHOTOCIRCLE. U ontvangt een speciale kennisgeving per e-mail met informatie over de leveringsdatum. De leveringsstatus kan op elk moment worden opgevraagd.

(3) Voor zover PHOTOCIRCLE in gebreke is met de levering of levering onmogelijk wordt om redenen die voor rekening van PHOTOCIRCLE en die niet door opzet of grove schuld tot stand zijn gekomen, is er geen aansprakelijkheid voor schade. Dit geldt niet voor schade die leidt tot schade aan leven, lichaam of gezondheid. Verdere aanspraken van de klant blijven onaangetast.

(4) In het geval dat vertragingen in de levering ontstaan ​​om redenen die niet de verantwoordelijkheid zijn van PHOTOCIRCLE (bv overmacht, externe oorzaken), wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. De klant wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. In het geval dat de oorzaken van de vertraging langer duren dan vier weken na ontvangst van het volledige bedrag van de koopprijs, is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Bestelde goederen blijven eigendom van PHOTOCIRCLE, de heer Thomas Heinrich, tot volledige betaling.

(2) Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht is geen doorverkoop, verhuur, verpanding, overdracht als zekerheid, verwerking, ander gebruik of wijziging toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van PHOTOCIRCLE.

§ 7 Geen auteursrechtelijk beschermde gebruiksrechten verleend door PHOTOCIRCLE

(1) PHOTOCIRCLE en zijn CEO, Thomas Heinrich, zijn bevoegd om volgens de specificaties van de klant bestelde afbeeldingen op de website openbaar toegankelijk te maken en deze afbeeldingen te verspreiden, te reproduceren en te verwerken. Gebruiksrechten die nodig zijn om het gebruik van foto's op te zetten photocircle.net, evenals de verkoop van afbeeldingen moeten worden aangevraagd bij de auteursrechthouders en andere licentiehouders.

(2) Een contract voor de productie en levering van producten uit onze webshop verleent geen contractuele gebruiksrechten op afbeeldingen. PHOTOCIRCLE en de fotograaf verleent de koper dus geen recht om zijn werk buiten de wettelijk toegestane reikwijdte te gebruiken. In het geval van schending van het gebruiksrecht van de fotograaf, riskeren klanten het indienen van claims voor stopzetting en schadevergoeding.

§ 8 Garantie

(1) De aanspraken van de klant op PHOTOCIRCLE in geval van tekortkomingen worden beheerst door wettelijke bepalingen binnen wettelijke termijnen, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de bepalingen in § 8 en § 9 hieronder. De wettelijke garantieperiode is momenteel twee jaar vanaf het moment van ontvangst van de goederen.

(2) Schade die ontstaat door ondeskundig gebruik of door de klant genomen maatregelen die in strijd zijn met het contract, kan geen basis vormen voor claims tegen PHOTOCIRCLE.

(3) Indien de klant ondernemer is en de dienst voor zijn bedrijfsvoering bestelt, vervallen zijn aanspraken in geval van gebreken na een periode van een jaar na de risico-overdracht. Dit geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding die zijn ontstaan ​​door opzet of grove nalatigheid van de zijde van PHOTOCIRCLE, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten of de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op schade aan leven, lichaam of gezondheid.

(4) Bij zichtbare gebreken en transportschade wordt de klant verzocht deze aan te melden PHOTOCIRCLE zonder onnodige vertraging. Als de klant een consument is, heeft het weglaten van het bovenstaande geen invloed op eventuele aanspraken op schadevergoeding van zijn kant. § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) is van toepassing op bedrijven.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) PHOTOCIRCLE is aansprakelijk voor alle schade die de klant lijdt als deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de kant van PHOTOCIRCLE, zijn wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde, die het gevolg zijn van het niet beschikbaar zijn van een gegarandeerde staat van de dienst, een verwijtbare schending van belangrijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen), het gevolg is van verwijtbare schade aan de gezondheid, het lichaam of het leven, of waar aansprakelijkheid aanwezig is in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswetgeving, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(2) Kardinale verplichtingen worden gedefinieerd als verplichtingen waarvan de vervulling de juiste uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt. De contractpartner kan verzekerd zijn van de regelmatige nakoming van deze verplichtingen; aan de andere kant bedreigt de schending van deze verplichtingen het doel van het contract.

(3) In geval van schending van een kardinale verplichting is de aansprakelijkheid - voor zover de schade is veroorzaakt als gevolg van lichte nalatigheid en geen schade toebrengt aan lichaam, leven of gezondheid - beperkt tot schade die in de loop van de levering van diensten op een wijze die typisch en voorzienbaar is voor de diensten die het voorwerp uitmaken van het contract.

(4) Ongeacht de rechtsgrondslag is er geen aansprakelijkheid met betrekking tot PHOTOCIRCLE evenals zijn gevolmachtigde en plaatsvervangende agent.

(5) In het geval dat schade wordt veroorzaakt door het verlies van gegevens, PHOTOCIRCLE draagt ​​hiervoor geen aansprakelijkheid voor zover schade zou zijn vermeden door regelmatige, volledige beveiliging van alle relevante gegevens die passen bij de waarde van die gegevens.

§ 10 Compensatie, Behoud

De klant heeft alleen recht op schadevergoeding wanneer de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld of zijn erkend of onbetwist zijn door PHOTOCIRCLE. Afgezien hiervan heeft de klant alleen het recht om zijn retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

§ 11 Bijzondere voorschriften voor het gebruik van de optie "Afbeeldingen afdrukken".

(1) Voor zover u als klant uw eigen bestanden uploadt en de optie 'Afbeeldingen afdrukken' gebruikt om de productie van producten te bestellen volgens specifieke criteria, verleent u ons, voor zover u of een derde partij auteursrechten of voordelenrechten op het materiaal bezit, de overeenkomstige gebruiksrechten voor zover nodig voor de uitvoering van het contract. Hetzelfde geldt ten aanzien van derden, en in het bijzonder onze plaatsvervangende agenten, die betrokken zijn bij het productieproces.

(2) De klant verklaart dat hij in het bezit is van alle rechten die noodzakelijkerwijs moeten worden overgedragen aan PHOTOCIRCLE om de optie 'Afbeeldingen afdrukken' uit te oefenen. De klant bevrijdt PHOTOCIRCLE van aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuken op hun rechten, in het bijzonder auteursrechten, voordelen en persoonlijke rechten, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de inbreuk overeenkomstig § 7 lid 2 lid 1.

(3) PHOTOCIRCLE distantieert zich van geweld, pornografie en racistische en religieuze beledigingen. We behouden ons al onze rechten voor in het geval dat dergelijke afbeeldingen worden geüpload en het onderwerp vormen van bestellingen. Alle aanbiedingen van klanten voor de productie van volgens klantspecificaties bestelde goederen en die afbeeldingen bevatten met betrekking tot de bovengenoemde uitsluitingsgronden, worden door PHOTOCIRCLE.

§ 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) Voor zover de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is Berlijn de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien.

(3) De exclusieve bevoegde rechtbank is Berlijn in het geval dat een klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, een klant na het sluiten van het contract zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland verhuist, of zijn woonplaats of normale verblijfplaats op het moment van de indiening van de vordering niet bekend is.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of het contract met de klant ongeldig is of wordt, blijven de algemene voorwaarden van kracht. De partijen komen overeen de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een contractuele maas in de wet.

(2) Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan.

Algemene voorwaarden voor verkopers

circle concepts GmbH (hierna "PHOTOCIRCLE") exploiteert het internet online product photocircle.net. Professionele fotografen en geïnteresseerde consumenten (hierna "Gebruikers") mogen foto's en videowerken, fotografische werken en andere kunstwerken (hierna "Werk") presenteren, beoordelen en verkopen. Naast de zakelijke exploitatie van het gepresenteerde Werk, PHOTOCIRCLE steunt sociale projecten in de regio waar de foto is gemaakt. Verder, PHOTOCIRCLE wil bijdragen aan het creëren van een nieuw bewustzijn in het gebruik van fotografische onderwerpen.

De rechtsverhouding tussen Gebruiker en PHOTOCIRCLE wordt beheerst door de volgende algemene voorwaarden. PHOTOCIRCLE wordt vertegenwoordigd door de eigenaar en algemeen directeur, Thomas Heinrich. Hij is Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Dienstverlener in de zin van TMG. Hij is te bereiken op:

circle concepts GmbH

Directeur / CEO: Thomas Heinrich

Bedrijfslocatie: Monumentenstraße 1, 10829 Berlijn

Mail: change@photocircle.net

Telefoon: + 49 (0)30 / 788 971 95

§ 1 Onderwerp

(1) De website photocircle.net stelt Gebruikers in staat previews van hun Werk op internet te plaatsen voor een gevarieerd wereldwijd publiek met het oog op verspreiding en publieke toegankelijkheid. Gebruikers uploaden hun werk zelfstandig. Bij het zien van dergelijk Werk, PHOTOCIRCLE klanten kunnen besluiten om een ​​exemplaar te kopen op een bepaald frame, formaat en uiteindelijke prijs. Koopovereenkomsten worden gesloten tussen de klant en PHOTOCIRCLE. Gebruikers ontvangen een passende vergoeding voor de verkoop van hun Werken op een kant-en-klare beelddrager. Dit wordt bepaald via door de gebruiker gedefinieerde parameters. Een deel van de door de klant betaalde aankoopprijs wordt bestemd voor sociale doeleinden.

(2) Werken moeten worden geüpload in JPEG / TIF-indeling. PHOTOCIRCLE zal ze routinematig controleren op technische en inhoudelijke kwaliteit. PHOTOCIRCLE is niet verplicht om bepaalde Werken online te houden. Mochten er duidelijke schendingen van de privacywetgeving worden vastgesteld, PHOTOCIRCLE heeft het recht om de gewraakte Werken van het platform te verwijderen.

§ 2 Participatie en verantwoordelijkheid

(1)De diensten en aanbiedingen die beschikbaar zijn op photocircle.net zal zijn uitsluitend onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden. Deelname aan photocircle.net vereist de voorafgaande sluiting van een deelnamecontract onder deze voorwaarden. De contractuele tegenpartij van de Gebruiker is PHOTOCIRCLE, vertegenwoordigd door Thomas Heinrich.

(2) Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen deelnemen. Door het webformulier in te vullen en in te dienen, geven gebruikers te kennen bereid te zijn het deelnamecontract aan te gaan. Alleen met de publicatie van het geüploade werk door de gebruiker op photocircle.net en de activering van de bijbehorende inhoud zal PHOTOCIRCLE verklaart zijn aanvaarding en daarmee het sluiten van het deelnamecontract.

(3) Registratie van deelnemers vindt plaats op PHOTOCIRCLEdiscretie en kan om welke reden dan ook worden geweigerd. Verder, PHOTOCIRCLE heeft het recht om om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de publicatie van individuele werken of bijdragen te weigeren voor kwaliteitscontroledoeleinden of om deze op een later tijdstip stop te zetten (vooral in het geval van wijzigingen in de algemene strategie en het concept). Claims met betrekking tot de publicatie of voortgezette publicatie van verzonden werken zijn niet toegestaan.

(4) Bovendien, PHOTOCIRCLE heeft het recht om de overeenkomst van deelname met een Gebruiker te beëindigen indien de eerstgenoemde een schending vermoedt van de verplichtingen uiteengezet in § 2 lid 1 en § 4 lid 1 of andere wettelijke vereisten, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, door zijn account te verwijderen en volledig het verwijderen van de werken of andere gebruikersitems van photocircle.net.

(5) De gebruiker kan zijn deelname aan photocircle.net op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door zijn account om welke reden dan ook te sluiten.

De beëindiging van het deelnamecontract op grond van (4) of (5) hierboven doet geen afbreuk aan lopende bestellingen voor Werken van PHOTOCIRCLE klanten.

§ 3 Toekennen van rechten

(1) Door Werken te uploaden naar photocircle.net, de Gebruiker verleent PHOTOCIRCLE, voor onbepaalde tijd (onderworpen aan het recht van de gebruiker om op elk moment de gebruiksvergunning overeenkomstig § 3 lid 2 in te roepen), onbeperkt qua inhoud en ruimte, ook wereldwijd, het niet-exclusieve en aan derden overdraagbare recht om het Werk gebruiken voor publicatie en gebruik daarvan onder het contract. De overdracht van rechten omvat de volgende rechten:

 1. het recht om het Werk op internet beschikbaar te stellen, in het bijzonder het recht om het Werk of gedeelten ervan als preview op internet te publiceren op photocircle.net; het recht om te publiceren op andere internetsites om reclame te maken voor het Werk en voor zelfpromotiedoeleinden van PHOTOCIRCLE, met name in de vorm van online banneradvertenties; het recht om op internet te publiceren om de redactionele dekking van het Werk of van PHOTOCIRCLE door derden of door PHOTOCIRCLE zelf, en om fotovoorbeelden in te dienen als onderdeel van e-mails of nieuwsbrieven van PHOTOCIRCLE,
 2. het recht van distributie, in het bijzonder van het Werk en elke kopie daarvan, in het bijzonder om publiekelijk te koop aan te bieden en uittreksels van het Werk in omloop te brengen; het recht om foto's van het Werk te publiceren in andere media, zoals kranten, tijdschriften en tijdschriften, om reclame te maken voor het Werk en voor zelfpromotiedoeleinden van PHOTOCIRCLE; het recht om te publiceren om de redactionele dekking van het Werk of van te verzekeren PHOTOCIRCLE door derden of door PHOTOCIRCLE zelf,
 3. reproductierechten, met name om het Werk in digitale vorm op te slaan, op schijf over te zetten, voorbeeldafbeeldingen te maken en op te slaan in databases,
 4. het recht om het Werk te bewerken om het beschikbaar te maken op internet, in het bijzonder om kleurcodes te verkleinen, te vergroten, aan te passen, contrast en scherpte te wijzigen of het Werk anderszins aan te passen aan de technische vereisten die nodig zijn voor adequate internetpublicatie, en in het bijzonder met respect voor de lay-outs van photocircle.net,
 5. het recht om het Werk voor klantspecifieke doeleinden te bewerken, in het bijzonder om het Werk in verschillende formaten en in verschillende productvormen te produceren, in het bijzonder om het Werk als een poster, kalender of op canvas of fotopapier, om het te produceren op een aluminium composietpaneel, met behulp van acrylglas of omlijsting, en om het publiekelijk te koop aan te bieden en in deze vorm in omloop te brengen,
 6. het recht van gebruik in alle media, voor reclame voor het Werk en voor zelfpromotiedoeleinden van PHOTOCIRCLE, elke werktitel en de artiest van het werk, evenals de aangeleverde illustraties van het werk PHOTOCIRCLE door de kunstenaars.

(2) De hierboven beschreven gebruiksrechten kunnen door de gebruiker te allen tijde worden ingetrokken door zijn werken stipt, individueel of in het algemeen, te verwijderen uit photocircle.net of door zijn account te sluiten wanneer het deelnamecontract afloopt.

(3) Het einde van de publicatie volgens (2) doet geen afbreuk aan lopende bestellingen voor Werken van PHOTOCIRCLE klanten.

(4) Krachtens dit contract verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gebruiksrechten te verlenen op toekomstig Werk of enige vorm van toekenning van rechten op toekomstig Werk aan te bieden. De gebruiker heeft het recht om te beslissen of hij na het sluiten van het contract nieuw werk wil produceren en of hij zijn nieuw gecreëerde werk wil uploaden photocircle.net.

§ 4 Rechtenborging

(1) De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de door hem ter beschikking gestelde Werken en voor zijn communicatie op photocircle.net. Hij verklaart recht te hebben op alle publicatierechten en anderszins gebruik van de ingediende Werken photocircle.net en dat hij van deze rechten geen gebruik heeft gemaakt op een zodanige wijze dat het plaatsen opphotocircle.net. Hij stelt met name dat door de publicatie en het gebruik van zijn werken op photocircle.net geen rechten van derden heeft geschonden en de toestemming van alle vereiste derden bevestigt. A priori zijn werken met aanstootgevende, discriminerende of persoonlijk schadelijke inhoud uitgesloten van plaatsing op photocircle.net.

(2) PHOTOCIRCLE biedt alleen een fotoplatform en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de werken die door de gebruiker zijn geplaatst. Indien er claims worden ingediend door derden tegen PHOTOCIRCLE, zal de Gebruiker houden PHOTOCIRCLE vrijwaren van eventuele aanspraken die door derden kunnen worden ingediend PHOTOCIRCLE wegens vermeende schending van artikel 1, op voorwaarde dat de gebruiker verantwoordelijk is voor een dergelijke schending. Een dergelijke vrijstelling geldt ook voor de kosten van juridische verdediging.

§ 5 Rechten, plichten en aansprakelijkheid van PHOTOCIRCLE

(1) PHOTOCIRCLE verbindt zich ertoe:

 1. de verkoop van Werken bevorderen door gebruik te maken van de krachtens § 2 verleende rechten; het werk presenteren met behulp van de beste technische middelen die beschikbaar zijn, en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang,
 2. informatie geven over de verkoop, en
 3. de afgesproken vergoeding betalen.

(2) PHOTOCIRCLE verbindt zich er niet toe om:

 1. voldoen aan speciale formaliteiten om de auteursrechtelijke bescherming van Werk te waarborgen en
 2. uitsluitend namens de Gebruiker optreden.

(3) De Gebruiker is zich hiervan bewust PHOTOCIRCLE's diensten worden uitsluitend online geleverd. Terwijl PHOTOCIRCLE zal zich inspannen om een ​​zo breed mogelijke beschikbaarheid te garanderen, maar kan vanwege de eigenaardigheden en onzekerheden van het internet (inclusief onderhoud, systeemstoringen, sabotage door derden, enz.) een permanente, storingsvrije beschikbaarheid niet garanderen. PHOTOCIRCLE heeft recht op de terbeschikkingstelling van photocircle.net te allen tijde. PHOTOCIRCLE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit een tijdelijke of permanente, geheel of gedeeltelijke, onbeschikbaarheid van photocircle.net.

Elke mogelijke aansprakelijkheid van PHOTOCIRCLE en haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of hulppersonen voor enige andere schade is beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

Voor schade veroorzaakt door wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of agenten van PHOTOCIRCLE met opzet of grove nalatigheid, PHOTOCIRCLE is alleen aansprakelijk als de nakoming van de geschonden verplichting van bijzonder belang is (kardinale verplichting) voor de uitvoering van het contract.

De aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast door de bovenstaande bepaling.

§ 6 Verkoopvergoeding

(1) De Gebruiker zal deelnemen aan alle onzekere zaken die worden nagestreefd photocircle.net en met betrekking tot reproducties van zijn ingezonden Werken in overeenstemming met de aankoopprijspremie die hij persoonlijk heeft bepaald. Prijsgegevens worden verstrekt bij het uploaden naar photocircle.net.

(2) PHOTOCIRCLE heeft recht op promotionele kortingen met een totale duur van maximaal 6 maanden gedurende het jaar. Gedurende deze periode wordt de vergoeding voor aankopen door klanten dienovereenkomstig verminderd. Gebruikers profiteren van de verleende kortingen tot het percentage dat hun vergoeding wordt verminderd en waarbij de producten een betere prijs aan klanten worden aangeboden. De schadevergoedingsvermindering is in ieder geval beperkt tot 30%. Dienovereenkomstig zou moeten PHOTOCIRCLE kortingen aanbiedt die dit bedrag overschrijden, draagt ​​hij de daaraan verbonden economische kosten.

(3) Indien de beloofde vergoeding duidelijk niet in verhouding staat tot het verkregen voordeel, is een redelijke vergoeding verschuldigd. Dit wordt per geval bepaald overeenkomstig § 32 I van de Auteurswet.

(4) PHOTOCIRCLE berekent op kwartaalbasis en binnen vier weken het werkelijke inkomen van het voorgaande kalendersemester en zorgt voor een passende betaling. Bedragen van minder dan 30 euro kunnen worden overgedragen naar de volgende verrekening.

(5) Naast de vergoedingen worden Gebruikers in de publiciteit gepositioneerd als maatschappelijk verantwoordelijke actoren.

§ 7 Slotbepalingen

(1) De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer de contractpartijen door derden worden vervangen. Deze zijn zowel op hen van toepassing als op eventuele opvolgers daarvan. Hetzelfde geldt als PHOTO CIRCLE, eigenaar Thomas Heinrich, een rechtspersoon opricht. Elke wijziging wordt meegedeeld aan de contractuele tegenpartij. Deze heeft recht op onmiddellijke beëindiging van het deelnamecontract.

(2) Nevenovereenkomsten en contractwijzigingen dienen in schriftelijke vorm te zijn. Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ineffectieve of ontbrekende bepaling zal worden vervangen door de meest nabije vervanger in economische en juridische termen.

Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden dienen duidelijk en afzonderlijk zichtbaar te zijn op photocircle.net. Deze worden geacht te zijn erkend en deel uit te maken van het contract indien de gebruiker niet binnen vier weken schriftelijk bezwaar maakt. De Gebruiker stemt in met de indiening van de deelnameaanvraag, controleert regelmatig op nieuwe informatie en erkent eventuele nieuwe voorwaarden.

(3) In elk geval zal voor elk argument consensus worden gezocht. De partijen zien af ​​van het uitgeven van waarschuwingsbrieven van advocaten over vermeende of daadwerkelijke schendingen van rechten, op voorwaarde dat deze geen urgente zaak vormen. Partijen zullen met elkaar in contact treden en uiteindelijk een mediationtraject starten.

(4) Exclusieve jurisdictie is Berlijn, op voorwaarde dat de gebruiker een handelaar is. De rechtsverhouding tussen Gebruiker en PHOTOCIRCLE wordt uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Algemene voorwaarden, zoals gewijzigd op 15/05/2012

Boom bedrag
315.754
Sinds 2020 hebben we dankzij de verkochte foto's al 315.754 bomen kunnen planten Photocircle. Ze zullen de komende vijf jaar ongeveer 25.260.320 kg CO₂ opnemen.